III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45719.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 149/17 "of", V GUp 111/17
[BMSiG-45809/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt V GU 149/17 "of", ogłosił upadłość Piotra Jabłońskiego, zamieszkałego w: 45-920 Opole, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172.
Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, (informacja ukryta), z powołaniem się na sygn. akt V GUp 111/17, zgłoszenia wg art. 240 Prawa upadłościowego.
Biuro syndyka: 45-359 Opole, (informacja ukryta), tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl.