III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45734.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1557/17
[BMSiG-45653/2017]

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1557/17 ogłosił upadłość Zbigniewa Roli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy (informacja ukryta) lok. 1 (PESEL: (informacja ukryta) ), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choina oraz syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.