III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45759.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 470/17, XII GUp 262/17
[BMSiG-45915/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2017 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GU 470/17, postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Bolesława Tutaj, zamieszkałego w Gliwicach, numer PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół;

3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Laskowskiego (lic. 1053);

4. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.EU.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 262/17, a wierzycieli wzywa się do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy (informacja ukryta), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.