III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45772.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 53/17
[BMSiG-45727/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Kokosińskiej (PESEL (informacja ukryta) ) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 53/17, syndyk w dniu 31 października 2017 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności.

Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta).
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.