III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45803.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GUp 181/16
[BMSiG-45894/2017]

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 491 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 20 października 2017 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności Anny Rolczak, nr PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, (informacja ukryta).
W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 181/16 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109.