III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45814.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 152/15
[BMSiG-45784/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Hadasz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/15), informuje, że sporządzony przez syndyka w dniu 1 września 2017 r. częściowy plan podziału funduszy masy upadłości, obejmujący wierzytelności zaliczone do kategorii IV zaspokojenia, można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon "K", pok. 218, oraz że zgodnie z art. 349 p.u.in. w zw. z art. 449 pr. restr., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.