III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 45835.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 77/17
[BMSiG-45881/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 77/17 dotyczącej upadłości Teresy Kały osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sporządzono oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rajczy działki nr ewid. 311/1-PB (obecnie 10770), 2205/8, 6464, 2205/12, 2600/3, 4710/120, 4710/31, objęte Księgą Wieczystą Nr BB1Z/00122896/6.

Z treścią oszacowania nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23 i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.