III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5884.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1853/16, X GUp 80/17
[BMSiG-5196/2017]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 2 lutego 2017 r., sygn. akt X GU 1853/16, postanowił:

1. ogłosić upadłość Sylwii Pilgun, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Otwock, (informacja ukryta), kod pocztowy 05-400, PESEL (informacja ukryta) ;

2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374;

5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego;

6. określić, że Sylwia Pilgun ponosi koszty swego udziału w postępowaniu.

Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 80/17.