III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5893.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GU 33/17 "of", VII GUp 22/17 "of"
[BMSiG-5247/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 33/17 "of", w dniu 10 lutego 2017 r., postanowił:

1) ogłosić upadłość Wiesława Zboralskiego, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 75-257 Koszalin, nr PESEL (informacja ukryta) ;

2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym";

4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza;

5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka;

6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 22/17 "of".

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.