II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 9710.
EWP 211
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-9168/2017]

Sygn. akt VII NsRejEwPzm 88/16

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kącka, protokolant: asystent sędziego Mateusz Przybysz, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Państwowej Komisji Wyborczej z udziałem partii politycznej pod nazwą "Polska Partia Pracy - Sierpień 80" o wykreślenie partii politycznej z ewidencji partii politycznych postanawia wpisać do ewidencji partii politycznych EwP 211:

w rubryce 10: 24 stycznia 2017 r.;

w rubryce 11: wykreślić z ewidencji partii politycznych partię pod nazwą "Polska Partia
Pracy - Sierpień 80" wpisaną pod numerem EwP 211.