III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 769.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 31/15 "of"
[BMSiG-250/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Sławomira Kędzierawskiego, zam. Kolonia Piąta 68, 24-204 Wojciechów, sygn. akt IX GUp 31/15 "of" została sporządzona i złożona do akt w dniu 29 listopada 2016 roku uzupełniająca lista wierzytelności dot. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie oraz Idea Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: co do uznania wierzytelności - każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.