III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 782.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 79/16, XII GUp 147/16
[BMSiG-273/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze XII GUp 147/16, zmienił postanowienie SR w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 14.10.2016, XII GU 79/16 w przedmiocie upadłości dłużnika Piotra Bączyka (Bączyk) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ten sposób, że zmienił pkt 3 sentencji i wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko.