Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 9040.
KRS 0000007469, REGON 190555390, NIP 5840201588
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-11 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/31031/16/475]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2017.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwalePODZIAŁ SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA DZIELONA) POPRZEZ WYDZIELENIE, ZGODNIE Z ART.529 §1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKĄ STANOWI WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, NA SPÓŁKĘ NOWĄ ZAWIĄZANĄ - DORACO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA) - W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ, KTÓRE ZOSTANĄ W CAŁOŚCI OBJĘTE PRZEZ JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI DZIELONEJ. PODZIAŁ SPÓŁKI DZIELONEJ NASTĘPUJE BEZ OBNIŻANIA JEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI DZIELONEJ PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTA W DNIU 10.11.2016 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8611/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO DIANĘ LIPIŃSKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA Z DNIA 24.06.2016 ROKU, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY ULICY BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO NR 35,80-360 GDAŃSK