Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 9373.
KRS 0000635884, REGON 365370263, NIP 7282810787
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-09-12 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/38859/16/630]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych sprawozdanie finansowe

W dniu 2017.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 365370263 NIP 7282810787
3.Nazwa podmiotuTUSZYŃSKA FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina TUSZYN miejscowość ZOFIÓWKA
2.Adresmiejscowość ZOFIÓWKA ulica UL. GŁÓWNA nr domu 28A kod pocztowy 95-080 poczta TUSZYN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuSTATUT Z DNIA 31.08.2016R. ZMIENIONY W DNIU 09.09.2016 R.

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15.12.2016 R. - ZMIENIONO § 9, § 10, § 12, § 17 DODANO ROZDZIAŁ V, DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ V-VI OZNACZONO JAKO ROZDZIAŁ VI-VII, §§ 30-32 OZNACZONO JAKO §§ 31-33

Rubryka 5.

WPISAĆ

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoSOBOLEWSKI
2.ImionaTOMASZ WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoSOBOLEWSKI
2.ImionaSTANISŁAW KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOBOLEWSKA
2.ImionaGRAŻYNA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚNIEG
2.ImionaSYLWIA KATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1)PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, 2)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ M.IN. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I UBÓSTWEM; 3)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ^ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, 4)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, 5)POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 6)NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 7)WSPIERANIE RODZIN I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, 8) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I DOBROCZYNNOŚĆ, 9)OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 10)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 11)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I W WIEKU EMERYTALNYM, 12)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 13) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONA ZABYTKÓW 14)KULTURA FIZYCZNA I SPORT, 15)EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT, 16)TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO, 17) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI, 18)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 19)WSPIERANIE WOLONTARIATU, 20)PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 21)KULT RELIGIJNY, W TYM M.IN. WSPIERANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA.