III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14940.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 420/16, XII GUp 81/17
[BMSiG-14292/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 420/16 ogłoszono upadłość Izabeli Stępień-Wabik, PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 44-120 Pyskowice, (informacja ukryta), obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 81/17.