III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 14955.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 149/16
[BMSiG-14430/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kubik, posiadającej numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 149/16, podaje do wiadomości, że syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 23.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskamilub oświadczeniami.