V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 15131.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1305/16
[BMSiG-14404/2017]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się pod sygn. akt I Ns 1305/16 sprawa z wniosku Renaty Nowak o zasiedzenie z dniem 29 czerwca 1992 r. prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Bogumiłowice, stanowiącej działkę nr 51 obrębu 0004 Kępa Bogumiłowicka, objętej Lwh 230 Bogumiłowice. W wypisie z rejestru gruntów jest wskazany jako posiadacz samoistny Ryszard Tutaj.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od chwili ukazania się ogłoszenia stawiły się w tutejszym Sądzie i wzięły udział w postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeśli zostanie ono udowodnione.