XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105070.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-17 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6906/17/763]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Sopot

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Sopot (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
8 766

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"PROGRES-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.01.2017 R. REP. A NR 276/2017 NOTARIUSZ JACEK WRONA W SOPOCIE, ZMIANA PAR. 2 I PAR. 5. 08.03.2017 R. REP. A NR 1325/2017 NOTARIUSZ JACEK WRONA W SOPOCIE, ZMIANA PAR. 2 I PAR. 5.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚCIĄŻKO
2.ImionaTADEUSZ ZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,ZŁ. NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z RENATĄ EWĄ ŚCIĄŻKO

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚCIĄŻKO
2.ImionaRENATA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,-ZŁ. NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z TADEUSZEM ZENONEM ŚCIĄŻKO

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚCIĄŻKO
2.ImionaTADEUSZ ZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

WYKREŚLIĆ

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 41 Z TYNKOWANIE

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZA

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

1

Dla pozycji: nr wpisu 3 data wpisu 2003.12.11


WPISAĆ

2.Informacje o zakończeniu likwidacji08.03.2017 R. UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 1325/2017 NOTARIUSZA JACKA WRONY W SOPOCIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚCIĄŻKO
2.ImionaTADEUSZ ZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)