I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18899.
FLOREX SPÓŁKA AKCYJNA w Świętochłowicach
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-03 r.
[BMSiG-18581/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Świętochłowice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Świętochłowice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
3 608

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza kuźni i walcowni metali

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 25.50.Z (Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków).

Liczba rekordów:
1 116

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd FLOREX Spółka Akcyjna w Świętochłowicach, ul. Metalowców 5, zwołuje na dzień 14 czerwca 2017 r., o godzinie 1500, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

b) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,

c) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku,

d) Pokrycie straty za 2016 rok,

e) Zmiany w Statucie spółki polegające na wykreśleniu § 11 ust. 3 oraz usunięcie słów "oraz gazecie lokalnej" z § 16.

7. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.