III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18910.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 258/17
[BMSiG-18594/2017]

Obwieszczenie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 258/17 postanowił:

1. ogłosić upadłość Ewy Bender, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Warszawie przy (informacja ukryta) D/23, kod pocztowy 01-471;

2. określić, iż Ewa Bender jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks oraz syndyka w osobie Jana Kaneckiego (nr licencji 393);

6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.