III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 18952.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 231/16
[BMSiG-18538/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Bartosza Działakiewicza, zam. w Koninie, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 231/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy (informacja ukryta), 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.