IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 19077.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GR 9/17
[BMSiG-18575/2017]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2017 roku, sygn. akt IX GR 9/17:

I. otworzono postępowanie sanacyjne Jana Świć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe "Progress-Chem" Jan Świć w Zamościu, (informacja ukryta), 22-400 Zamość, PESEL: (informacja ukryta) ;

II. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannay Koryl-Oleszko oraz zarządcę w osobie Jerzego Sławka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 2;

III. zezwolono dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;

IV. uznano, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w postępowaniu sanacyjnym Jana Świć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe "Progress-Chem" Jan Świć w Zamościu wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie informuje o sposobie i terminie złożenia zażalenia, tj. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.