XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 132483.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/12022/17/615]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaGOSPODARSTWO ROLNE ZAGORNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina KĘPICE miejscowość OSIEKI
2.Adresmiejscowość OSIEKI nr domu 2 kod pocztowy 77-230 poczta KĘPICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 05.05.2017, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3, REPERTORIUM A NR 9005/2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAZGORNIK
2.ImionaJAN Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAZGORNIK
2.ImionaKRISTIAN Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAZGORNIK
2.ImionaJAN Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAZGORNIK
2.ImionaKRISTIAN Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH