III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 25228.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 778/17/11, X GUp 79/18/5
[BMSiG-24668/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 maja 2018 r. pod sygn. akt X GU 778/17/11 ogłoszona została upadłość Wiesławy Koszyk (Wiesława Koszyk), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałej w Katowicach (40-422), przy (informacja ukryta) m. 7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 79/18/5.

Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Agatę Adamczyk, a na syndyka Piotra Krupanka (Piotr Krupanek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 26.

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości (nieruchomościach) należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe ma charakter główny.