III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 25229.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 398/18, X GUp 462/18
[BMSiG-24834/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 398/18, ogłosił upadłość Magdaleny Kretkiewicz zamieszkałej w Ząbkach (kod pocztowy: 05-091), przy (informacja ukryta) lok. 2 (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 462/18.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647).

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, (informacja ukryta), z podaniem sygn. akt X GUp 462/18.

Syndyk
Marcin Gałązka