III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 25322.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 28/17
[BMSiG-24758/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Hanny Grabowskiej:

WARUNKI PRZETARGU

I. Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 33 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 187/3 o powierzchni 0,0111 ha, położonej w miejscowości Regimin, gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1C/00033479/0.

Cena wywoławcza wynosi 6 600,00 zł (sześć tysięcy sześćset złotych).

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna udziału wynoszącego 1/2 części w prawie nieruchomości w trybie art. 320 Prawa upadłościowego wraz z proponowaną ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. Cena winna być podawana kwotowo i słownie.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta przetargowa - nieruchomość Regimin - V GUp 28/17" w terminie nieprzekraczalnym do dnia 9 lipca 2018 roku, listem poleconym na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock. O dacie zachowania terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu. 3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy w banku PEKAO SA o numerze 78124018221111001063269362.
Wadium winno wpłynąć na konto w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku.

III. Oferta kupna powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

1. Dane oferenta: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer dowodu osobistego, a w przypadku przedsiębiorcy - nazwę, siedzibę firmy, NIP, REGON, aktualne dokumenty rejestracyjne podmiotu gospodarczego oraz dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji firmy. W przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich.

2. Zezwolenia i zgody - jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

3. Oświadczenie oferenta, iż nie jest on krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie reprezentantów upadłego oraz syndyka oraz nie jest przedstawicielem upadłego.

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji warunków przetargu.

5. Proponowaną cenę zakupu wyrażoną w złotych polskich, nie niższą niż cena wywoławcza wraz z warunkami płatności. 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z wyceną nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7. Zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

8. Dowód wpłaty wadium.

IV. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 11 lipca 2018 roku, godz. 1100, sala 111, na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w Płocku, ul. Tumska 4b.
1. Przetarg przeprowadza syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza.
2. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Wybór ten jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza w trybie art. 320 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe. W przypadku otrzymania ofert o zbliżonych warunkach, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej, ustnej licytacji w trakcie posiedzenia Sądu.
3. O wyborze oferty składający zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przez syndyka z wybranym oferentem, w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż 4 miesiące od daty zatwierdzenia wyboru oferenta, a cała zaoferowana kwota powinna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy kupna-sprzedaży ponosi oferent.
5. Oferta złożona po terminie, w formie niezgodnej z wymogami regulaminu lub niekompletna, zostanie odrzucona.
6. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wniesione wadium (bez oprocentowana) zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia wyboru oferty, na konto podane w ofercie, a wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
7. Wadium przepada, jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie określonym przez Sędziego komisarza.
8. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w przetargu.

V. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

VI. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dot. przetargu, jego regulamin oraz wycenę nieruchomości - operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, można uzyskać w biurze syndyka, drogą mailową: i.maciejewska@brstrust.pl lub telefonicznie 663400306 oraz w aktach sprawy V GUp 28/17 w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Płock, ul. Tumska 4B.
Nieruchomość objętą przetargiem można oglądać we wszystkie dni powszednie, w godzinach 900 do 1600, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, nr 663 400 306.