I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30470.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-02-16 r.
[BMSiG-30025/2018]

Uchwałą wspólników z dnia 9 stycznia 2018 r. Spółki Metal-Mont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, wpisanej w dniu 16 lutego 2006 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000250810, otwarto likwidację Spółki w związku z jej rozwiązaniem.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem siedziby spółki: 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.