III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34828.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-14 r., sygnatura akt: X GU 315/18, X GUP 684/18
[BMSiG-34723/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r., sygn. akt X GU 315/18, postanowił:

1. ogłosić upadłość MTJ Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Niepodległości 132/136 lok. 64, 02-554 Warszawa), nr KRS: 0000674095;

2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Bogdana Dobkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 559);

5. określić, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego DZ. Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A).

Postępowania upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt 684/18.