Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34981.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-09-19 r.
[BMSiG-34844/2018]

Jako likwidator Spółki Y&K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 694876, ogłaszam niniejszym, że dnia 28 lipca 2018 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała o rozwiązaniu Spółki oraz otwarta likwidacja Spółki.

Niniejszym wzywam wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.