III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34997.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 127/18, VI GUp 151/18
[BMSiG-34755/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziel Gospodarczy, z dnia 25 lipca 2018 r.:

1. ogłoszono upadłość dłużnika Moniki Durawa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-461 Gdańsk, (informacja ukryta) D/1, nr ewidencyjny PESEL: (informacja ukryta) , (sygn. akt VI GU 127/18, VI GUp 151/18);

2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 151/18);

3. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej;

4. wyznaczono syndyka Grant Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie (numery licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków zarządu: Bartłomiej Domagalski - 944, Michał Figura - 815);

5. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.