III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 35021.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GU 561/17
[BMSiG-34907/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 561/17 ogłosił upadłość Józefa Wojciechowskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy (PESEL: (informacja ukryta) ), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka Małgorzatę Puszczewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 336); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta).
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.