IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 35149.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-09 r., sygnatura akt: X GRs 12/16
[BMSiG-34924/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym spółki GRAHA Franciszek Teterycz Sp.k. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GRs 12/16, postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r., Sędzia komisarz stwierdził przyjęcie układu przez uchwałę Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 4 lipca 2018 r., na następujących warunkach:

1. Spłata w pełnej wysokości zobowiązań wierzycieli, wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, w 36 miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po dniu prawomocnego zatwierdzenia układu.

2. Powierzenie na czas realizacji układu zarządu przedsiębiorstwem dłużnika, podmiotowi profesjonalnemu, tj. spółce pod firmą GRENDA - Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 703410), za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 5.000,00 zł netto.