XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 314701.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-11-06 r.
[RDF/167809/18/51]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017