XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 314708.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-08-01 r.
[RDF/168150/18/411]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017