XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 400095.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-07-02 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11273/18/755]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni żywych zwierząt

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.23.Z (Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt).

Liczba rekordów:
2 966

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.07.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaŚLEDŹ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina WIELICHOWO miejscowość DĘBSKO
2.Adresmiejscowość DĘBSKO ulica UL. SZKOLNA nr domu 2B kod pocztowy 64-050 poczta WIELICHOWO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.11.2017R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, RE. A NR 8616/2017.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TRANSPORT, SKUP I SPRZEDAŻ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PAWEŁ ŚLEDŹ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ŚLEDŹ GROUP", DOKONAŁO SIĘ NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU ZŁOŻONEGO PRZEZ PAWŁA ŚLEDZIA, KTÓRE WYRAŻONE ZOSTAŁO W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 07.11.2017R., REP. A NR 8616/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaTRANSPORT, SKUP I SPRZEDAŻ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PAWEŁ ŚLEDŹ REGON: 631516494 NIP: 7880018561,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLEDŹ
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika32.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.623.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego1623500,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. ZARZĄD SPÓŁKI KIERUJE JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM PRZED WSZELKIMI WŁADZAMI I OSOBAMI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU A SPÓŁKĄ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPORACH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POWOŁA PEŁNOMOCNIKA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLEDŹ
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLEDŹ
2.ImionaKATARZYNA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT