Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 40484.
KRS 0000045108, REGON 008107186, NIP 1181380158
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-20 r., sygnatura akt: X GUp 40/16
[BMSiG-40321/2018]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE

Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego uzupełnionym aneksem w zakresie ujawnionych utrudnień odnośnie do dostępu do nieruchomości od strony ulicy Modlińskiej.

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6 składającej się z działek gruntu o numerze ew. 12/9 o powierzchni 2 844 m2, 12/10 o powierzchni 7 088 m2 oraz 12/11 o powierzchni 4 915 m2 o łącznej powierzchni 14 847 m2 wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. WA3M/00402515/9;

2. urządzenia i ruchomości stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości;

3. prawo własności znaków towarowych.

II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie, w godz. 1000 do 1500, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości i ruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska, tel. 512 363 428.

III. Cena wywoławcza wynosi 23.804.691 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

IV. Oferta powinna zawierać:

a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy,

b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej,

c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,

d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców),

e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag.

V. Oferty należy składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na kopercie, tj. "CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt X GUp 40/16 - PRZETARG" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. - decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu.

VI. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, sala 14, o godz. 1400, nie będzie dodatkowych zawiadomień o terminie otwarcia ofert.

VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniejszego przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki.

VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 2 500.000 zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr rachunku 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 (decyduje data uznania rachunku).

IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji oraz o kwocie postąpienia - aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza.

X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza, do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zapłata ceny sprzedaży za nieruchomość i ruchomości jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w przypadku jego wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowania.

XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

XIII. Kupujący nieruchomość i ruchomości nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin].

XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowadzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów.

XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza postanowieniem z dn. 9.08.2018 r., z którymi każdy oferent może się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie, ul. Modlińska 6 (IV piętro).