III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 48936.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GU 112/18, VIII GUp 54/18
[BMSiG-48651/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 112/18, ogłosił upadłość Magdaleny Oziębały (Oziębała) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, (informacja ukryta) m. 59.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Mariusza Przybycienia (Przybycień) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1163.

Wzywa się wierzycieli Magdaleny Oziębały do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, (informacja ukryta), 42-200 Częstochowa.
Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 54/18.

Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.