III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 50489.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 387/18, VI GUp 200/18/P
[BMSiG-50237/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 387/18, postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Hermaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie (ul. Ogrodowa 19F/5, 84-240 Reda), REGON: 222180042 ;

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza;

V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;

VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921;

VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 200/18/P.