III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 50516.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 86/18, V GUp 61/18
[BMSiG-50135/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 86/18, postanawia:

1. ogłosić upadłość Agnieszki Sikory (PESEL (informacja ukryta) ) zamieszkałej (informacja ukryta), 58-506 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej,

2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej,

3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi,

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego,

6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300, REGON 360951713 , NIP 7010471710 ), w skład zarządu którego wchodzi Małgorzata Anisimowicz (nr licencji 74) - jako prezes zarządu.

Obecnie postępowanie toczy się pod sygnatura V GUp 61/18.