III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 50621.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 137/18
[BMSiG-50200/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości Agnieszki Rzempołuch, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt X GUp 137/18, III pisemny przetarg (ewentualnie aukcję w II etapie zgodnie z regulaminem przetargu), w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 358, obręb 02 Duczki, o pow. 0,1960 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00091055/6, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 359/2, obręb 02 Duczki, o pow. 0,0552 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00035864/0.
Cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Rzempołuch prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2590 0000 0001 3594 1118, z dopiskiem "Przetarg Nr 2 - sygn. akt. X GUp 137/18", najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza warunkach przetargu i aukcji.
Oferty należy składać w zamkniętych podwójnych kopertach w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r., na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 137/18 oraz dopiskiem: "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA Nr 2 w postępowaniu upadłościowym X GUp 137/18" i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 stycznia 2019 roku, o godzinie 1150, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14.

Operaty szacunkowe oraz regulamin przetargu są udostępnione do wglądu w aktach sprawy sygn. akt X GUp 137/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, a także u syndyka po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 668 698 827, lub e-mail: mec.kaminski@gmail.com.