V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 50718.
SĄD REJONOWY W GDYNI, VII WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VII Ns 482/18
[BMSiG-50117/2018]

Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, informuje, że pod sygnaturą VII Ns 482/18 zostało wszczęte postępowanie z wniosku Asekuracji Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Eugenii Woźnej, zmarłej 24 kwietnia 2015 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, by w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Gdyni i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o nabyciu spadku.