I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54382.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-15 r.
[BMSiG-54246/2018]

Postanowieniem z 13.03.2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, orzekł o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji SYNCO INDUSTRIAL PLASTIC RECYCLING Sp. z o.o. (KRS 0000146803).

Likwidator wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia na adres: ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków.