III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 54411.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GU 307/18 "of"
[BMSiG-54258/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 19 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 307/18 "of" wydał postanowienie o następującej treści: ogłosić upadłość Przemysława Woronia, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 24-100 Puławy, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Przemysława Woronia w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), wezwać wierzycieli upadłego Przemysława Woronia, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Przemysława Woronia, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sadu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Agnieszki Pożarowszczyk, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1276.