IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54589.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-29 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 21044/18/998
[BMSiG-54101/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: MCW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000456926, adres siedziby: ul. SOLEC 81B lok. 73, 00-382 WARSZAWA.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.