IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54607.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-06-05 r., sygnatura akt: IX Ns-Rej. KRS 8888/18/177
[BMSiG-54058/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, USŁUGOWO-HANDLOWE "MICORP" SPÓŁKA Z O.O., zarejestrowanego pod numerem KRS 163828, ostatni adres: ul. Wolności 61, 58-500 Jelenia Góra.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.