IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54625.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-09 r., sygnatura akt: Wa XIII Ns-Rej. KRS 49859/18/714
[BMSiG-54191/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do STARLA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Osikowa nr 7, lok.: 29, kod pocz.: 01-928, poczta: WARSZAWA, numer KRS 0000209968, celem wykreślenia z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreślenia z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że STARLA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wskazanej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.