XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

c) Spółki partnerskie

Pozycja 1150613.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2007-12-07 r.
[RDF/906173/18/632]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016