XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1152127.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-05-30 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76632/18/871]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni02.10.2018R., ZMIANA STATUTU - DOKONANO ZMIANY POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "SYRENA" W WARSZAWIE

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTOKARZ ŚLIWA
2.ImionaALEKSANDRA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKUBLICKA
2.ImionaDOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 6.

Rubryka 2. Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPODZIAŁ
2.Opis sposobu połączenia lub podziałuW DNIU 21 CZERWCA 2017R., WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SYRENA W WARSZAWIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 14/2017 O PODZIALE SPÓŁDZIELNI PRZEZ WYDZIELENIE Z NIEJ SPÓŁDZIELNI POD NAZWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOSZYKOWA 60/62 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. NASTĘPNIE W DNIU 12 GRUDNIA 2017 R., WALNE ZGROMADZENIE WSPÓŁDZIELI MIESZKANIOWEJ SYRENA W WARSZAWIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE" USZCZEGÓŁOWIENIA UCHWAŁY NR 14/2017 PODJĘTEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI.