XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 1152215.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2003-05-07 r.
[RDF/905475/18/666]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017