III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6399.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 157/17 of
[BMSiG-5662/2018]

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 157/17 of ogłosił upadłość Elżbiety Rembowskiej zamieszkałej w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 25 m. 1, posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej.
Wyznaczono jako sędziego komisarza SS Krzysztofa Dobrowolskiego; wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282.

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.